Tenza
Realizujeme vaše představy

Reference

Rekonstrukce technologie odsíření v Unipetrolu

Investor: UNIPETROL RPA, s.r.o.
Délka projektu: 30 měsíců
Dokončení: 12/2019
Rekonstrukce a modifikace stávajícího odsíření pro kotle K13 až K20 v areálu rafinérie v Litvínově. Byla zvolena metoda souběžného odsiřování, spočívající v řízeném dávkování suchého práškového sorbentu do stávajícího absorbéru polosuchého odsíření. To zajistí snížení emisí SO2 pod 130 mg/Nm3, což je emisní limit platný od roku 2020. Součástí projektu je i výstavba nového skladovacího sila sorbentu o objemu 800 m3, instalace dvou kompresorů a dvou samostatných linek pro řízené dávkování sorbentu, výměna výkonových jističů a rozšíření stávajícího řídicího systému.

Optimalizace soustavy CZT Náchod - zdrojová část v TNA

Investor: innogy Energetika Plhov – Náchod, s.r.o.
Délka projektu: 13 měsíců
Dokončení: 12/2019
Zakázka řešila část týkající se zdroje v náchodské teplárně, konkrétně dodávku a montáž plynového parního kotle K9 o výkonu 16 t/h včetně příslušenství, periferní vybavení dvou kogeneračních jednotek, úpravy komínového tělesa pro plynový kotel a kogenerační jednotky, akumulační nádoby, parní výměníkovou stanici o výkonu 9,3 MW a propojení na stávající zařízení. Nedílnou součástí byla i kompletní elektroinstalace a výstavba elektro zařízení, včetně MaR a softwarového vybavení pro napájení a řízení nové technologie.

Výstavba haly pro zušlechťovací linku v Třineckých železárnách

Investor: Třinecké železárny, a.s.
Délka projektu: 6 měsíců
Dokončení: 10/2019
Projekt výstavby nové výrobní haly zušlechťovací linky v Třineckých železárnách zahrnoval realizaci ocelové konstrukce o rozměrech 80 x 22 x 15 metrů, demontáž stávajícího a montáž nového potrubního mostu dlouhého téměř 100 metrů, montáž opláštění včetně podtlakového odvodnění a kanalizace, jeřábovou dráhu, elektro rozvody a vytápění.

Instalace elektrodového kotle v provozu Červený Mlýn

Investor: Teplárny Brno, a.s.
Délka projektu: 12 měsíců
Dokončení: 10/2018
Projekt zahrnoval zejména výstavbu nové kotelny, instalaci samotného elektrodového kotle o výkonu 20 MWt od norského výrobce Parat Halvorsen AS a montáž trubního napojení na stávající okruhu akumulace horké vody v areálu provozu Červený mlýn - Teplárny Brno, a.s. Součástí díla byla též realizace železobetonové trafokobky sousedící s kotelnou a instalace oddělovacího transformátoru o jmenovitém výkonu 20 MVA. Nové zařízení umožňuje využívat přebytečnou elektrickou energii v elektrizační soustavě pro výrobu tepla, které je pak, pro pozdější potřebu, uchováváno v podobě horké vody v akumulačních nádržích. Elektrodový kotel navíc slouží jako záložní horkovodní zdroj, který posiluje spolehlivost dodávek tepla do systému centrálního zásobování teplem města Brna.

Akumulace tepla na provozu Červený Mlýn

Investor: Teplárny Brno, a.s.
Délka projektu: 6 měsíců
Dokončení: 02/2018
Jednalo se o úpravu stávající a nevyužívané nádrže na lehký topný olej o objemu 4815 m3 na akumulační nádrž tepla v provozu Červený mlýn v Brně. Pro minimalizaci turbulencí proudění vody při plnění akumulátoru byla do vnitřního prostoru nádrže instalována dolní pevná a horní pohyblivá uklidňující vestavba. Součástí projektu byla i instalace nového systému antikorozní ochrany nádrže nad vodní hladinou v podobě parního polštáře. Přestavbou došlo k rozšíření akumulačních schopností zdroje, čímž se výrazně zvýšila efektivita celé tepelné soustavy.

Filtrační stanice na mlýnici strusky

Investor: Třinecké železárny, a.s.
Délka projektu: 12 měsíců
Dokončení: 06/2018
Cílem projektu bylo vybudování nové filtrační stanice odprášení výsypky strusky a zásobníků kameniva tak, aby zařízení zajistilo dostatečné odsávání znečištěné vzdušniny během dopravy surovin a splňovalo hlukové a emisní limity a stanovené technické podmínky provozu. Předmět díla spočíval v náhradě dvou stávajících filtračních stanic za dvě nové filtrační stanice o kapacitě 72000 Nm3/h, resp. 41000 Nm3/h, na které jsou napojeny jak stávající odsávané prostory, tak nová exponovaná místa. Společnost TENZA, a.s. byla v pozici generálního dodavatele zodpovědná za kompletní dodávku technologie odprášení a souvisejících zařízení včetně montáže, potřebných demontáží, stavebních prací včetně elektro a MaR.

Odsíření spalin uhelných kotlů provozovny TEVEX

Investor: HOLOUBEK ENERGO a.s.
Délka projektu: 19 měsíců
Dokončení: 2/2018
Instalace technologie snížení oxidů síry a tuhých znečišťujících látek ve výtopně TEVEX v Černožicích. Předmětem instalace byla výstavba technologie odsíření na bázi suché kondiciované sorpce s jednoduchým absorbérem s cílem snížit koncentrace škodlivin na úroveň 1500 mg/Rm3 SO2 a 30 mg/Rm3 TZL. Realizace se týkala tří identických vodotrubných roštových kotlů na hnědé uhlí K1, K2 a K3, se jmenovitým výkonem 3 x 16 t/h páry (1,5 MPa 260 °C). Celkový instalovaný tepelný výkon výtopny je 33,6 MWt.

Instalace dodatečného plynového zdroje v Elektrárně Dětmarovice

Investor: ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Délka projektu: 7 měsíců
Dokončení: 12/2017
Projekt spočíval v instalaci plynového kotle o výkonu 23 MW v areálu Elektrárny Dětmarovice. Součástí díla byla i dodávka a montáž nového komína o výšce 62 metrů včetně spalinovodů a dále dodávka a montáž potrubních rozvodů v dimenzi DN 250 v délce cca 300 metrů.

Vystrojení kolektoru ulice Vodní, Leitnerova, Křídlovická

Investor: Teplárny Brno, a.s.
Délka projektu: 7 měsíců
Dokončení: 09/2017
Předmětem díla byla realizace horkovodního napáječe v primárním hlubinném kolektoru města Brna v úseku mezi technologickými galeriemi a šachtami TG2 – TG11/Š12 – Š13A – Š13  v podobě dodávky a montáže ocelových potrubních rozvodů DN 150 až 350 včetně izolací v celkové délce cca 1 500 metrů. Součástí díla byla demontáž stávajícího parního a kondenzátního potrubí DN 80 až 350 v celkové délce cca 1 500m, dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro nové horkovodní potrubí, instalace komunikačních optických rozvodů, telefonní kabeláže, ovládání a regulace sekčních uzávěrů, monitorování parametrů horkovodu.

Výstavba haly nové čistírny sochorů

Investor: Třinecké železárny, a.s.
Délka projektu: 7 měsíců
Dokončení: 03/2017
Výstavba nové haly v areálu Třineckých železáren, v níž bude umístěna technologie čistírny sochorů a související provozní zařízení. Hala představuje v půdorysu obdélník o rozměrech 184,5 x 31,67 m a má výšku 22,65 m. Delší boční stěnou navazuje na stávající halu sochorů, se kterou je technologií výroby propojena. Halu tvoří nosná ocelová konstrukce uložená na železobetonových základech, podepřených piloty, opláštěná sendvičovými panely s termoizolačním PUR jádrem. Součástí haly je jeřábová dráha pro mostový jeřáb o nosnosti 15 t. Projekt zahrnoval i elektroinstalace, světelné a zásuvkové rozvody, rozvod horkovodního vytápění s instalací topných jednotek SAHARA a odvodnění dešťové vody ze střech obou sousedících hal.

Instalace elektrodového kotle ŠKO ENERGO, Mladá Boleslav

Investor: E.ON Česká republika, s.r.o.
Délka projektu: 6 měsíců
Dokončení: 12/2016
Kompletní zajištění instalace zařízení na přeměnu energie o výkonu 15 MW pro poskytování podpůrných služeb. Nové technologické zařízení slouží pro systémové služby České energetické přenosové soustavy (ČEPS). Instalovaný elektrodový kotel s napájecím napětím 6,3 kV pochází z výroby norské společnosti Parat Halvorsen AS. Využívá přebytky elektrické energie k ohřevu vody, která je následně využívána v soustavě CZT. Společnost TENZA, a.s., v rámci své dodávky zajistila kompletní instalaci zařízení včetně stavebních úprav, dodávky konstrukcí, potrubních propojů a v neposlední řadě samotný přívod vysokého napětí a řešení MaR.

Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice

Investor: Elektrárny Opatovice, a.s.
Délka projektu: 36 měsíců
Dokončení: 9/2016
Výstavba dvou odsiřovacích jednotek pracujících na bázi mokré vápencové vypírky včetně navazující technologie. Součástí projektu byla i rekonstrukce vápencového hospodářství a míchacího centra, výstavba nových kouřovodů souvisejících s novými linkami odsíření a výměna stávajících kouřovodů nevyčištěných spalin od jednotlivých kotlů a také kompletní dodávka nového řídicího systému. Kapacita obou linek odsíření je navržena na zpracování 2 x 1 071 000 Nm3/h neodsířených spalin. Na výstupu z odsíření nepřesahuje koncentrace SO2 hranici 180 mg/Nm3 při účinnosti odsíření až 98,5 %. Nová technologie odsíření je již projektována s rezervou pro možnou budoucí intenzifikaci.

Instalace kogenerační jednotky v Meziboří

Investor: ČEZ Energo, s.r.o.
Délka projektu: 14 měsíců
Dokončení: 8/2016
Výstavba nového objektu výrobny usazeného na pilotovaných základech a jeho vybavení dvěma jednotkami Quanto D1600 o celkovém výkonu 3120 kWe a 3582 kWt, oddělovacím výměníkem 5 MW a doplnění dvou akumulačních nádrží o celkovém objemu 270 m3, výstavba komínu (50 m) a nové trafostanice s transformátory 2 x 2 000 kVA.

Výstavba dvou STC hal ve Třineckých železárnách

Investor: Třinecké železárny, a.s.
Délka projektu: 6 měsíců
Dokončení: 12/2015
Realizace dvou sousedících průmyslových hal, souvisejících s výrobou ocelových drátů a tyčí. První větší hala o rozměrech 46,95 x 18,85 x 17,75 m je určena pro umístění dvou nových STC pecí a souvisejících zařízení. Druhá, menší hala ve tvaru pravoúhelného lichoběžníku navazuje na první i původní halu a slouží pro servis, související s provozem pecí. Obě stavby jsou tvořeny nosnými ocelovými konstrukcemi na železobetonových základech, podepřených piloty, opláštěny sendvičovými panely s termoizolačním PUR jádrem. Ve větší hale byla instalována jeřábová dráha pro mostový jeřáb o nosnosti 5 t. Součástí stavby obou hal byla elektroinstalace, obsahující světelné a zásuvkové rozvody, dále rozvod horkovodního vytápění s instalací topných jednotek SAHARA a osazení ventilátorů na odvětrání prostor dílen.

Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice

Investor: Teplárna České Budějovice, a.s.
Délka projektu: 22 měsíců
Dokončení: 11/2015
Zařízení na odsíření spalin kotlů K11 a K12 je založeno na technologii mokré vápencové vypírky a zařízení na snížení emisí dusíku u kotle K11 se skládá z technologií primárních a sekundárních opatření na kotli (nekatalytická denitrifikace SNCR). Předmět dodávky zahrnoval i související objekty a technologie. Kapacita odsíření byla navržena na zpracování 410 550 Nm3/h neodsířených spalin s výstupní koncentrací SO2 pod hranicí 200 mg/Nm3. Objem denitrifikovaných spalin u kotle K11 dosahuje až 214 000 Nm3/h s výstupní koncentrací NOx ve spalinách pod 200 mg/Nm3.

Revitalizace systému CZT v Jablonci n. N. – I. etapa

Investor: Jablonecká energetická a.s.
Délka projektu: 5 měsíců
Dokončení: 10/2015
První etapa revitalizace dálkového vytápění v Jablonci n. N. se týkala zhruba 1650 jabloneckých domácností, které byly v průběhu realizace projektu odpojeny od páry a přepojeny na horkou vodu.
Během výstavby byly postupně utlumeny původní blokové předávací stanice a zrušeny centrální parní rozvody. Byly vystaveny nové zdroje tepla – plynové kotelny a provedeny nové potrubní úseky teplovodů a rozvodů plynu k jednotlivým kotelnám včetně vysokotlaké regulační stanice plynu. Nové plynové kotelny, které nyní zajišťují výrobu tepla pro oddělené okrskové systémy rozvodů tepla, byly umístěny v místech původních předávacích stanic ve čtyřech lokalitách: Březová (2,8 MW), Mechová (2,8 MW), B. Němcové (2,88 MW) a J. Hory (3,4 MW).

Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky

Investor: Teplárna Strakonice, a.s.
Délka projektu: 45 měsíců
Dokončení: 07/2015
Rekonstrukce dvou roštových uhelných kotlů K1 a K2 (každý se jmenovitým výkonem 36 t/h) na kotle s prvky fluidní techniky, které jsou určeny ke spalování 60 % hnědého uhlí a 40 % biomasy tepelného výkonu kotle. Použitá technologie fluidního spalování v sobě kombinuje výhody stacionární a cirkulační fluidní vrstvy při dosažení požadovaných výkonových a emisních parametrů. Rekonstrukce kotlů zajistilaTeplárně Strakonice, a.s., možnost pokračovat ve svém rozvoji a dodržení přísných emisních limitů, a to především po roce 2016.

Odsíření kotlů K2 – K4 v Teplárně Karviná

Investor: Dalkia Česká republika
Délka projektu: 23 měsíců
Dokončení: 11/2014
Výstavba společné odsiřovací jednotky v Teplárně Karviná pro kotle K2, K3 a K4 o celkovém tepelném výkonu 188 MW (odpovídá množství produkovaných / čištěných spalin o objemu 821 000 Am3/h), za účelem snížení obsahu kyselých složek (zejména SO2) a tuhých znečišťujících látek (TZL) ve spalinách. Instalovanou odsiřovací technologií je CFB FGD (Circulating Fluidised Bed Flue Gas Desulphurisation), která je založená na principu expandované cirkulující fluidní vrstvy (CFB).

Odprášení vykládací jámy uhlí

Investor: Třinecké Železárny, a.s.
Délka projektu: 8 měsíců
Dokončení: 3/2015
Projekt řeší výstavbu odprašovacího zařízení ve vykládacím prostoru nad roštem a pod stropem objektu vykládací jámy, dále vybudování odsávání násypky šesti bubnových podavačů zásobníků na sběrné pásy a výstavbu odsávání výsypek sběrného pásu. Cílem stavby bylo zlepšení hygienických podmínek pracovníků objednatele a také výrazné omezení znečišťování ovzduší provozem. Při návrhu technologie bylo nutné zohlednit explozivnost odsávaného prachu, vnitřní prostory odsávacího potrubí a tkaninového filtru byly stanoveny jako BE3N1 – prostory s vysokým nebezpečím výbuchu hořlavých prachů.

Odprášení výklopníku 3 a 4

Investor: Třinecké Železárny, a.s.
Délka projektu: 8 měsíců
Dokončení: 3/2015
Realizace filtrační technologie v podobě nových samostatných filtračních jednotek pro jednotlivá pracoviště výklopníků a pracoviště dopravy a nakládky ocelárenské vsázky. Pro pracoviště výklopníků byla filtrační jednotka situovaná na nové ocelové plošině vedle haly výklopníků. Doprava a nakládka ocelárenské vsázky řeší nakládání vsázky ze skládky rudiště do železničních vagónů. Odprášení obou provozů zajistila nová filtrační jednotka situovaná na nové ocelové plošině nad kolejemi. Odprášení bylo provedeno zakrytováním zdrojů prašnosti, vhodným situováním sacích nástavců u zdrojů prašnosti a odsáváním zaprášené vzdušiny. Odlučování prachu je zajištěno tkaninovými filtry, které vyčistí odsávanou vzdušinu tak, aby byly dodrženy veškeré legislativní požadavky na emise tuhých znečišťujících látek.

TITANIUM I + II

Investor: JRA Estate, a.s.
Délka projektu: 13 měsíců
Dokončení: 05/2014
Moderní komplex administrativních budov s nadstandardním pracovním prostředím a příjemnou relaxační zónou Titanium vznikl nedaleko brněnského hlavního nádraží na Nových sadech. Společnost TENZA, a.s. zde realizovala komplexní dodávky ústředního vytápění, chlazení, vzduchotechniky, elektro a MaR. Součástí díla v hodnotě téměř 140 mil. Kč byla i výstavba horkovodní přípojky a dodávka dvou výměníkových stanic o výkonech 1.282kW a 1.138 kW.

Sonocentrum

Investor a objednatel: Sono Records, s.r.o.
Délka projektu: 12 měsíců
Dokončení: 04/2014
Společnost TENZA, a.s, se podílela na výstavbě moderního multifunkčního komplexu Sonocentrum na Veveří ulici v Brně. Jedinečný hudební klub, hotel, restaurace, bar i kanceláře byly navrženy v nepřehlédnutelném designu pod taktovkou brněnského architekta Františka Šmédka. Předmětem díla společnosti TENZA, a.s. byla komplexní dodávka a zprovoznění vzduchotechniky, chlazení, elektro a MaR, přístupového systému, vnitřní plynoinstalace a ústřední vytápění, stabilní hasicí zařízení a samoodvětrávací zařízení.
 

Kotelna na biomasu ve Vlašimi

Investor: Dalkia Kolín, a.s.
Délka projektu: 6 měsíců
Dokončení: 12/2013
Výstavba nové kompletní technologie kotelny na biomasu včetně zařízení pro bezobslužný provoz v rámci projektu Úsporné tepelné hospodářství ve městě Vlašim - II. etapa. Nový zdroj s výkonem 1 MWt při jmenovitých parametrech topné vody 100/55 °C využívá jako základní palivo zbytkovou hmotu z těžby dřeva z okolních lesů. Garantovaná minimální účinnost zařízení dosahuje 86 %. Biomasový zdroj včetně všech souvisejících stavebních objektů a provozních souborů jako jsou sklad paliva, vlastní kotelna, elektro, MaR, vzduchotechnika, sklad propan butan apod. přispívá významným způsobem k efektivní a zároveň ekologické výrobě tepelné energie dodávané prostřednictvím sítě do připojených objektů.

Připojení lokalit Lázně a Prosetice na CZT Teplice

Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Délka projektu: 13 měsíců
Dokončení: 12/2013
Výstavba horkovodního rozvodu v lázeňském městě Teplice, který slouží k dopravě tepla z lázeňského domu Beethoven do lokalit Lázně a Prosetice v celkové délce 5 km v provedení z předizolovaného potrubí DN 250 – DN 80. Byl vybudován nový centrální zdroj - výměníková stanice pára/voda o výkonu 30MW VS Beethoven a v lokalitách Prosetice a Šanov 2 nahrazeny stávající plynové kotelny předávacími stanicemi horká voda – voda, které zásobují jednotlivé odběratele. Součástí díla bylo i zhotovení nové parní přípojky z městského kolektoru do lázní Beethoven.

Vybavení, modernizace a zavedení čistých technologií v energetice

Investor: LOVOCHEMIE, a.s.
Délka projektu: 8 měsíců
Dokončení: 7/2013
Stěžejní částí projektu bylo nahrazení stávajícího parního vytápění v areálu chemického závodu vytápěním teplovodním. Spočívalo ve vybudování čtyř výměníkových stanic pára/voda a vytvoření čtyř okruhů teplovodních soustav. Instalováno bylo celkem 36 kusů OPS a nový systém MaR včetně centrálního dispečinku. Dále byla provedena modernizace tepelných izolací rozvodů páry v celkové délce 8 km a sníženy průměry parního potrubí ve vybraných úsecích. V osmnácti objektech v nově vzniklých teplovodních okrscích bylo parní vytápění nahrazeno teplovodním. Součástí zakázky bylo i snížení vlastní spotřeby energie připojením čtyř elektronapáječek parních kotlů do řídicího systému a jejich automatický záskok na provozu kotelny.
 

Připojení jihu a centra Brna na centrální výměníkovou stanici

Investor: Teplárny Brno, a.s.
Délka projektu: 12 měsíců
Dokončení: 5/2013
Změna způsobu vytápění z původního parního na horkovodní si vyžádala potřebu výstavby nové větší výměníkové stanice HVS MĚSTO o výkonu 65,8 MW v prostoru bývalé desilikační stanice v objektu Teplárny Brno, a.s., provoz Špitálka. Výměníková stanice přednostně využívá odběrovou páru z turbíny TG20, čímž zvyšuje ekonomii jejího provozu. Sestává ze dvou základních ohříváků (2 x 8,3 MW), ze dvou stávajících špičkových ohříváků (2 x 10,9 MW) a jednoho nového špičkového ohříváku o tepelném výkonu 25,5 MW. Při provozu nové stanice je teplota vratné vody udržována na hodnotě 60 °C, výstupní teplota je dle klimatických podmínek regulována v rozmezí 70 – 130 °C

Konverze parních rozvodů na horkovodní, Trutnov – Poříčí a Výsluní

Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Délka projektu: 12 měsíců
Dokončení: 4/2013
Náhrada parovodních rozvodů ve městě Trutnov ve dvou lokalitách (Poříčí a Výsluní) horkovodním rozvodem, napojeným z centrálních předávacích výměníkových stanic, a instalace objektových předávacích stanic pro vytápění a přípravu teplé vody v objektech dosud napojených na parní přípojku. Součástí projektu pro investora ČEZ Teplárenská, a.s., bylo položení 6 km tras rozvodů a instalace několika objektových předávacích stanic.

Rekonstrukce části soustavy CZT Liberec, II. etapa, Františkov

Investor: MVV enservis, a.s.
Délka projektu: 10 měsíců
Dokončení: 3/2013
Projekt modernizace systémů zásobování teplem v Liberci spočívající v instalaci dvou teplovodních plynových kotlů o celkovém výkonu 6 MW a kogenerační jednotky o tepelném výkonu 1750 kW. Součástí projektu bylo i položení nových rozvodů předizolovaného potrubí v dimenzích DN 100 – 150 v délce trasy 1,1 km a provedení rekonstrukce tří centrálních výměníkových stanic a instalace dvou objektových předávacích stanic.

Rekonstrukce kotelny ve Vrchlabí – instalace kogeneračních jednotek

Investor: TEPLO IVANČICE, s.r.o., ČEZ Energo, s.r.o.
Délka projektu: 11 měsíců
Dokončení: 03/2013
Pod názvem „Energetické úspory v nkt cables Vrchlabí – II. etapa“ a „Instalace kogenerační jednotky LK Vrchlabí“ rekonstruovala TENZA, a.s., centrální zdroj tepla – parní plynovou kotelnu, umístěnou ve Vrchlabí na ulici Žižkova. Součástí projektu byla instalace dvou nových teplovodních plynových kotlů o výkonech 3,5 MW a 2,8 MW a dvou kogeneračních jednotek o jmenovitém elektrickém výkonu 1600 kW v protihlukové kapotě. Dále byly součástí projektu stavební práce, ubourání komínu na výšku 37,5 m, vybudování nových tras teplovodu, dodávka a montáž veškerých technologií a nový systém měření a regulace.

Tepelný napáječ Libeň – Holešovice

Investor: Pražská teplárenská, a.s.
Délka projektu: 20 měsíců
Dokončení: 12/2012
Stavba řeší napojení Teplárny Holešovice (THOL) a následně oblasti CZT Dolní Holešovice na systém Pražské teplárenské soustavy propojený se zdrojem v Elektrárně Mělník. Napáječ umožňuje využití výkonové rezervy zdroje THOL pro dodávku tepla do systému pražské teplárenské soustavy a následně zásobování rozvojových oblastí mezi ulicemi Argentinskou a Bubenskou, Holešovické tržnice a Rohanského ostrova. Zároveň doški v oblasti Holešovic k přepojení soustavy centralizovaného zásobování teplem z páry na horkou vodu.

Teplárna Mydlovary – Energoblok na biomasu

Investor: E.ON Trend, s.r.o.
Délka projektu: 27 měsíců
Dokončení: 08/2012
Nově budovaný energoblok na biomasu o výkonu 11, 7 tp/h a parametrech 3,2 MPa, 400 °C s maximálním výkonem na svorkách generátoru 2,66 MW. Instalována je kondenzační turbína s regulovaným odběrem max. 8,48 tp/h o parametrech 0,102 MPa, 105°C. Pára je vyvedena do výměníku pára/voda o výkonu 5,44 MW. Celý systém je navržen na možný provoz s plnou kondenzací. Díky instalovanému energobloku bude možné město Zliv zásobovat teplem,které bude ze značné části vyráběno z dřevní štěpky.

Připojení PP1, PP2 na CZT v Bílině

Investor: ČEZ Teplárenská, a. s.
Délka projektu: 13 měsíců
Dokončení: 08/2012
Stavba byla součástí nové koncepce zásobování teplem města Bílina. Její realizací se snížilo imisní zatížení regionu města přechodem na ekologičtější centralizovanou soustavu zásobování tepelnou energií z elektrárny Ledvice. Během realizace se propojily dosud samostatné lokality kolem zrušených plynových kotelen do jednoho hydraulického okruhu. Celá nově budovaná otopná soustava byla připojena na jeden hlavní zdroj, kterým je předávací stanice (pára/voda).

Instalace kotle na spalování biomasy do kotelny K7 U Hřbitova v Jihlavě

Investor: Jihlavské kotelny s.r.o.
Délka projektu: 11 měsíců
Dokončení: 04/2012
Přestavba části stávající plynové kotelny na biomasovou kotelnu s kotlem o výkonu 3 MW s novým akumulačním zásobníkem o objemu 250 m3 na akumulaci tepla zapojeným do stávajícího topného systému vytápění sídliště a nově vybudovaným skladem paliva s mostovým jeřábem. Celá technologie je koncipována jako plně automatizovaný provoz s dálkovým řízením a dozorem pod kamerovým systémem.

Výstavba bioplynové stanice v Chocnějovicích

Investor: Zemědělské družstvo Sever Loukovec
Délka projektu: 15 měsíců
Dokončení: 03/2012
Výstavba bioplynové stanice v areálu zemědělského družstva Sever Loukovec nedaleko Mnichova Hradiště pro zpracování surovin zemědělské a rostlinné produkce. Stanice je osazená dvojicí kogeneračních jednotek MWM o celkovém výkonu 716 kW. Teplo z chlazení kogeneračních jednotek je využíváno pro vytápění přilehlého areálu živočišné výroby a přípravu TUV na farmě.

Rekonstrukce soustavy CZT kotelny K2 a K3 Uherský Brod

Investor: REGIO UB, s.r.o.
Délka projektu: 8 měsíců
Dokončení: 02/2012
Projekt modernizace systémů zásobování teplem v Uherském Brodě, spočívající v instalaci čtyř kondenzačních plynových kotlů o celkovém výkonu 4,05 MW, dvou kogeneračních jednotek o celkovém výkonu 350 kW včetně trafostanic v každé z kotelen. Součástí projektu bylo i položení nových rozvodů předizolovaného potrubí v dimenzích DN 65-150 v délce trasy 1,75 km a vybavení objektovými předávacími stanicemi.

Banská Bystrica: kotelna na biomasu Radvaň

Investor: KA Contracting SK, s.r.o.
Délka projektu: 7 měsíců
Dokončení: 11/2011
Výstavba nového tepelného zdroje pro spalování dřevního tuhého biopaliva v teplárně Radvaň Bánská Bystrica pro zásobování teplem sídliště Radvaň, Fončorda a THK Banská Bystrica. Projekt představuje instalaci dvou kotlů na dřevní biomasu s výkonem 2 x 4 MW s roční dodávkou tepla 160 000 GJ včetně kompletního příslušenství (denní zásobník a doprava paliva, odvod a čištění spalin z kotlů). Součástí je i realizace strojovny pro vyvedení horké vody do stávající strojovny teplárny Radvaň.

Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice do Bohumína

Investor: ČEZ, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s.
Délka projektu: 35 měsíců
Dokončení: 11/2011
Cílem tohoto projektu je efektivnější využití kogeneračního tepla. Výstavba celého díla zahrnuje samotné úpravy na elektrárně, výstavbu teplovodu z Dětmarovic do Bohumína, stavbu hlavního tepelného okruhu v centru Bohumína a rekonstrukci městských domovních kotelen. TENZA, a.s. vybudovala v rámci výstavby 22 km tepelných sítí za použití předizolovaného potrubí.

Generální oprava kotle K4 – Teplárna Otrokovice, II. tah

Investor: Teplárna Otrokovice, a.s.
Délka projektu: 8 měsíců
Dokončení: 11/2011
Generální oprava druhého tahu parního kotle K4 o výkonu 125 tp/h o parametrech 9,32 MPa, 540 °C včetně nezbytných zásahů do systému spalovacích vzduchů, které v rámci primárních a posléze sekundárních opatření zajistí dodržení emisních limitů kotle K4 plánovaných po roce 2016.

Plzeňská energetika – záložní zdroj 22 MWe

Investor: Plzeňská energetika, a.s.
Délka projektu: 20 měsíců
Dokončení: 08/2011
Kompletní stavební a montážní práce a dodávka části technologie nového záložního zdroje s instalovaným výkonem 22 MWe. Ten zajišťuje tzv. podpůrné služby pro provozovatele české přenosové soustavy, společnost ČEPS, a.s. Zdroj je instalován v přestavěném objektu bývalé mazutové kotelny K6 a zahrnuje tři motorgenerátory, které využívají jako palivo nízkosirnatý těžký topný olej.

Správce stavby Odpadové hospodářství Brno

Investor: SAKO Brno, a.s.
Délka projektu: 32 měsíců
Dokončení: 6/2010
Činností správce stavby Odpadové hospodářství Brno je zastupování objednatele při realizaci rekonstrukce spalovny SAKO Brno, a.s., zajištění každodenního dozorování stavby a celkové koordinace postupu díla, provádění kontroly souladu realizovaného díla s uzavřenou smlouvou a danou legislativou a v neposlední řadě i vypracování odborných posudků a zajištění marketingové propagace projektu.

Výstavba zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy v Žatci

Investor: Žatecká Teplárenská, a.s.
Délka projektu: 15 měsíců
Dokončení: 07/2010
Výstavba je realizována v místě stávajícího uhelného zdroje. Nová jednotka bude spalovat dřevní biomasu a vyrábět teplo a Investiční projekt zahrnuje vybudování nové horkovodní distribuční sítě, výstavbu nového kogeneračního zdroje tepla na spalování dřevní biomasy a realizaci potřebného zázemí dle požadavků a potřeb investora.

Odsíření v Plzeňské energetice

Investor: Plzeňská energetika, a.s.
Délka projektu: 21 měsíců
Dokončení: 09/2009
Realizace výstavby nové odsiřovací jednotky s technologií mokré vápencové vypírky pro kotle K1, K3 a K4 o celkovém jmenovitém výkonu 330 MWt. Touto vyspělou technologií pro snižování množství emisí síry lze snížit emise oxidu siřičitého a prachu ve srovnání s původní technologií o více než polovinu.

Moravičany, Doubravice, Mitrovice – tlaková kanalizace a ČOV

Investor: Obec Moravičany
Délka projektu: 12 měsíců
Dokončení: 02/2011
Výstavba nové tlakové kanalizace z polyetylénu v dimenzích DN 50 až DN 160 mm s celkovou délkou 18,9 km a nové obecní čistírny odpadních vod s kapacitou 1558 EO.