Tenza
Realizujeme vaše představy

Systém řízení kvality, environmentu a BOZP

V roce 2020 společnost potvrdila úspěšným kontrolním dozorovým auditem řádně zavedený systém řízení kvality a environmentu ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, a potvrdila také úspěšný přechod z OHSAS 18001:2008 na systém řízení managementu bezpečnosti práce dle ČSN ISO 45001:2018. Výsledkem těchto auditů bylo udělení certifikátu systému QMS na další období, tj. do 5. 12. 2022.
V současné době je tedy ve společnosti TENZA, a.s., zaveden integrovaný systém řízení managementu v těchto oblastech:
QMS – systém řízení kvality je ve společnosti TENZA, a.s., zaveden a udržován od roku 2000 a plně odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 pro níže uvedené činnosti a svařovací procesy dle přílohy certifikátu QMS.
EMS – systém environmentálního managementu je ve společnosti TENZA, a.s., zaveden a udržován od roku 2004. V současné době plně odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 14001:2016.
BOZP – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ve společnosti TENZA, a.s., zaveden a udržován od roku 2010. V současné době plně odpovídá požadavkům ČSN ISO 45001:2018.
Požadavky systémů QMS, EMS a BOZP jsou stále uplatňovány a rozvíjeny v následujících činnostech zajišťovaných a prováděných společností TENZA, a.s.:

  • Projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu a rozvod tepla
  • Projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu elektrické energie
  • Projektování, dodávání a montáž technologických celků pro snižování emisí tuhých a plynných znečišťujících látek v odpadním vzduchu
  • Výstavba pozemních a vodohospodářských staveb
  • Projektová činnost ve výstavbě
  • Provádění ocelových konstrukcí

Dále je společnost TENZA, a.s., od roku 2013 držitelem osvědčení o shodě řízení výroby pro konstrukční dílce ocelových konstrukcí deklarovaných dle EN 1090-1+A1:2012 v třídě provedení EXC2. Shoda řízení výroby je předmětem pravidelné kontrolní činnosti prováděné autorizovanou osobou, opět v roce 2020 s kladným výsledkem a prodloužením osvědčení na další období.

Politika IMS (191.8 Kb)