Tenza
Realizujeme vaše představy

V oblasti vodního hospodářství společnost TENZA zajišťuje kompletní výstavbu a rekonstrukce kanalizací, vodovodních sítí, čistíren odpadních vod a dle potřeby i dalších objektů.

Vodovody a kanalizace

Společnost TENZA realizuje vodovody a kanalizace formou dodávky na klíč včetně vypracování projektové dokumentace a zajištění všech potřebných povolení a vyjádření nebo dle požadavku formou dílčí dodávky. Pro tyto činnosti využívá vlastní stavebně montážní kapacity včetně vlastního vedení stavby autorizovaným inženýrem. Z hlediska použité technologie využívá všechny používané materiály – plastové potrubí, kameninové potrubí, sklolaminátové potrubí apod.

Čistírny odpadních vod

Společnost TENZA nabízí odkanalizování odpadních vod a moderní řešení kalové koncovky čistíren odpadních vod se zaměřením na hygienizaci kalů metodou pasterizace s následnou rekuperací tepla tak jak to vyžaduje vyhláška MŽP č. 382 k zákonu o odpadech č. 185 / 2001 Sb. a směrnice 86/278 EC. Takto hygienizovaný kal lze aplikovat na zemědělskou půdu nebo použit na kompostování, případně rekultivace. Ve srovnání s metodou vápnění kalů má takto upravený kal širší uplatnění a to s ohledem na příznivé pH a vyšší obsah dusíku. Teplo potřebné pro pasterizaci je z velké části rekuperováno a využito k ohřevu vyhnívacích nádrží a předehřátí surového kalu.

Pasterizace kalu
Pasterizační linka je tvořena pasterizačním aparátem, akumulační nádrží pasterizovaného kalu, čerpadly, potrubním propojením a armaturami. Zdrojem tepla pro pasterizaci jsou teplovodní kotle s teplotou topné vody minimálně 90 °C. Pasterizační aparát (pastér) je zařízení na zpracování kalu, ve kterém dochází k usmrcení bacilů (enterokoky, termotolerantní bakterie i salmonely) ohřátím kalu na teplotu 70 °C a setrváním na této teplotě po stanovenou dobu. Homogenizační míchání pastéru zajišťuje intenzivní přestup tepla a zabraňuje zanášení. Po ukončení pasterizace následuje rekuperace tepla a vypouštění pasterizovaného kalu.

Pasterizace kalu může být provedena i u kalů po aerobní stabilizaci kdy zaručí bezpečnou hygienizaci konečného kalu a lepší odvodnitelnost.

Pasterizace anaerobně stabilizovaného kalu umožňuje kromě jeho hygienizace i dosažení vyššího stupně odvodnění kalu a tím snížení nákladů na jeho odvoz. Pasterizaci kalu lze provést po anaerobní stabilizaci (postpasterizace).

Další provozní aplikací je zařazení pasterizace kalu před jeho anaerobní stabilizaci (předpasterizace). Výsledkem je zlepšení hygienických podmínek při dalším zpracování kalu a v důsledku částečné tepelné lyzace i navýšení produkce bioplynu a hlubší stabilizace kalu při jeho anaerobním zpracování.

Energetický audit ČOV
TENZA zpracovává energetické audity ČOV v souladu ze zákonem 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000.V doporučeních vyplývajících z auditu může být v případě anaerobní stabilizace kalů i zhodnocení možností energetického potenciálu produkovaného bioplynu výrobou elektrické energie v kogenerační jednotce (zelená elektřina). Výsledkem opatření, která se realizují na základě závěrů energetických auditů, je dosažení úspor energií a minimalizace provozních nákladů.