Tenza
Realizujeme vaše představy

Financování

Energy Performance Contracting - EPC
Základním principem EPC je splácení realizovaného projektu z prokazatelně dosažených úspor nákladů na provoz a energie. TENZA zajistí financování a realizaci projektu, zákazník splácí investici z uspořených provozních nákladů po dobu sjednanou ve smlouvě. Smlouva o energetických službách, která řeší všechny podstatné náležitosti partnerského obchodního vztahu mezi TENZOU a zákazníkem, je uzavírána na dobu nutnou ke splacení pořizovacích nákladů projektu (obvykle 5-15 let).

Energetické služby zahrnují:

  • návrh úsporných opatření
  • financování projektu
  • výstavbu a zprovoznění
  • kontrolu a údržbu po dobu splácení projektu
  • měření a vyhodnocování dosažených výsledků

EPC je vhodný nástroj pro realizaci energeticky úsporných opatření, které vyplynou z doporučení energetických auditů vyhotovených dle zákona 406/2000 Sb.

Energy Contracting - EC
Metoda EC se využívá především pro financování rekonstrukcí soustav centralizovaného zásobování teplem (CZT). TENZA uzavře s vlastníkem soustavy CZT smlouvu o nájmu a provozu energetického hospodářství. Ve smlouvě se TENZA zaváže k modernizaci soustavy, kterou provede na své náklady. Investice se postupně splácí z výnosů z prodeje tepla. TENZA se smluvně zaváže k dodržování předem sjednané ceny tepla po celou dobu trvání nájemního vztahu. Po uplynutí doby, na kterou se sjedná nájem, předá TENZA soustavu zpět vlastníkovi.

Financování projektů s podporou dotačních programů
TENZA zajišťuje bezplatný informační servis o dotačních programech (strukturální fondy EU, dotace z tuzemských veřejných zdrojů apod.). Připravuje projekty a zpracovává žádosti o získání dotací. Zabezpečuje dofinancování projektů.

Financování prostřednictvím odkupu pohledávek
Ve specifických případech je TENZA schopna zajistit financování prostřednictvím postoupení pohledávek. TENZA realizuje a dodá dílo, a následně postoupí pohledávky za zákazníkem financujícímu partnerovi (bance, faktoringové společnosti), kterému zákazník splácí svůj závazek za předem dohodnutých podmínek (doba splatnosti, výše poplatků za tuto službu).