Tenza
Realizujeme vaše představy

Pracovníci výzkumu a vývoje společnosti TENZA vyhledávají nová progresivní řešení, která přinášejí firmě výhody v náročném konkurenčním prostředí a zajišťují přední postavení v mnoha oborech.

Aktivity společnosti zahrnují zejména následující oblasti:

  • využívání místních zdrojů energie
  • posílení energetické soběstačnosti regionů
  • kogenerační výroba tepla a elektrické energie
  • energetické využití prozatím nevyužívaných hmot
  • zvyšování energetické účinnosti vybraných procesů

V průběhu let byly zdokonaleny metody tepelných a hydraulických výpočtů teplosměnných aparátů a pro komunální čistírny odpadních vod nově vyvinuta a experimentálně ověřena technologie hygienizace kalů pasterizací s následnou rekuperací tepla. Potřeba spolehlivého sledování stavu potrubních sítí vedla k zavedení dvou dosud nepoužívaných přesných metod vyhledávání poruch a netěsností u systémů LOGSTOR NORDIC.

Projekty s finanční podporou MPO ČR
V roce 2005 získala TENZA od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky granty na výzkum souběžného odsiřování spalin a vývoj technologie pro jeho průmyslovou aplikaci a na vývoj teplovodních kotlů o výkonu 80 až 1000 kW spalujících obilnou slámu.

Výzkum a vývoj sušárny velmi vlhkých látek s dalším energetickým využitím vznikl na základě vlastních poznatků z jiných realizovaných nebo připravovaných projektů a dále na základě požadavků zákazníků, hledajících nové možnosti ekonomického využití odpadů, vedlejších produktů z technologických procesů, v podobě velmi vlhkých látek (pivovarské mláto, lihovarských výpalků, kalů z čistíren odpadních vod apod.) Výstupem je nakonec sušárna, která po vysušení látek i o velmi vysoké vlhkosti umožní zpětně využít podstatnou část tepla vloženého do sušení, a to o teplotní úrovni až 90°C (95°C).

V roce 2007 byl zahájen výzkum a vývoj parního motoru a jeho příslušenství, jehož cílem bylo nalézt technologii umožňující výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a odpadního tepla u menších zdrojů. Výsledkem projektu je parní energetická jednotka PEJ-1, umožňující využití odchozího tepla spalin z různých výrobních a technologických procesů jako jsou kogenerační jednotky bioplynových stanic, technologické pece či speciální spalovací zařízení.

Výzkumným projektem řešeným v návaznosti na realizované předchozí projekty je „Parní kotel spalující pivovarské mláto a paliva podobná“, který umožňuje také spalovaní těchto paliv po jejich vysušení v sušárně velmi vlhkých látek s následným využitím páry jak pro energetiku, tak pro potřebné technologie a pro potřeby sušárny.

Výsledky dalšího úkolu „Výzkum spolehlivosti tepelných soustav provedených předizolovaným potrubím a vývoj metod pro zajištění vyšší spolehlivosti“ jsou přenášeny přímo do realizačních projektů tepelných soustav využívajících předizolované potrubí a pomáhají eliminovat poruchy soustav tepelných rozvodů.