Tenza
Realizujeme vaše představy

Zařízení pro sušení velmi vlhkých látek

Společnost TENZA, a.s. s podporou dotace MPO ČR vyvinula a v provozu odzkoušela technologii pro sušení velmi vlhkých látek. Zařízení pracuje na principu termického odloučení vlhkosti v uzavřeném okruhu a umožňuje návratnost vložené tepelné energie v úrovni až nad 90 %.

Termické sušení je energeticky náročný proces. Problematika sušení velmi vlhkých materiálů do nedávné doby nezohledňovala možnost následného využití odchozího tepla po sušení o teplotách vhodných k dalšímu použití. Vývoj procesu sušení v uzavřeném okruhu nyní dává provozovatelům možnost ekonomicky zajímavého řešení, které umožňuje využití odchozího tepla ze sušícího zařízení pro další technologické potřeby. Technologii sušení lze začlenit do výrobního či periferního procesu provozovatele buď jako samostatné zařízení nebo v návaznosti na jiné vhodné technologie (např. spalovací).

Sušená látka
Surovina, meziprodukt či vzniklý odpad s hmotnostním podílem vody přesahujícím i 80 %, kterou je možné zahřát na teplotu 100 – 110 0C.

Uplatnění zařízení je tam, kde:

 • existuje problém s odloučením vysoké vlhkosti,
 • technologie pro odloučení vlhkosti jsou investičně náročné,
 • je možný odběr použitého tepla o teplotní úrovni do 100oC,
 • je vhodné nebo nutné hygienizovat vysušenou látku,
 • je požadováno zlepšení následné manipulace a skladování vysušeného materiálu,
 • lze využít vysušenou látku jako palivo (v případě, že sušina obsahuje spalitelný podíl),
 • je žádoucí snížení případně zamezení emisí pachových látek.

Uplatnění odchozího tepla

 • pro vytápění v soustavě 90/70 oC
 • pro přímé vytápění
 • pro výrobu technologického tepla
 • pro výrobu chladu
 • pro ohřev vody
 • pro sušení s jiným teplotním spádem atd.

Příklady použití zařízení

 • vysoušení pivovarského mláta
 • vysoušení lihovarských výpalků
 • vysoušení kalů ČOV
 • hygienizace kalů ČOV
 • vysoušení vlhké biomasy

Popis
Výměník
Je opatřen soustavou trubek o potřebné teplosměnné ploše a zajišťuje předání tepla obsaženého v páře vrstvě sušené látky.

Ventilátor
Zajišťuje cirkulaci vzduchu ve vnitřním okruhu sušičky a udržuje vrstvu sušené látky v požadované zóně. Ventilátor může být ovládán ručně z místa ovládací skříně nebo automaticky.

Kondenzátor odloučené vlhkosti
Výměník pára – voda, ve kterém kondenzuje odloučená vlhkost v podobě páry o teplotě cca 108 0C. Jeho konstrukce umožňuje snadné čištění, protože odváděná pára (vlhkost ze suroviny) je znečištěná a může zanášet teplosměnnou plochu kondenzátoru.

Propojovací díly uzavřeného okruhu
Díly včetně příslušenství zajišťují propojení vnitřního okruhu, jeho vzduchotěsnost a umožňují tepelné dilatace bez přenášení tlaků mezi jednotlivými montážními celky. Jsou osazeny potřebnými prvky měřicí a regulační techniky.

Šnekové dopravníky
Zajišťují dopravu mokré suroviny do prostoru s fluidní vrstvou a vyprazdňování zásobníku suché suroviny při zachování těsnosti vnitřního okruhu zařízení. Dopravníky umožňují plynulou regulací výkonu pro docílení stability sušení ve fluidní vrstvě.

Dalšími součástmi sušícího zařízení jsou potrubní rozvody příslušných médií, zásobníky surovin, pásový dopravník, elektrické připojení a systém měření a regulace, případně dávkovač kalů.

Konkrétní příklad:
Látka o vlhkosti 80 % (výhřevnosti 1,1 MJ/kg) je sušena na zbytkovou vlhkost 13 % (výhřevnost sušiny 17,4 MJ/kg).
Vysušením 300 kg takovéto vlhké látky získáme nárůst využitelné energie v sušině, v odchozí páře a kondenzátu v úrovni 1 GJ.