Tenza
Realizujeme vaše představy

Teplovodní kotel na spalování obilné slámy

KOTEL ŘADY ST
Společnost TENZA, a.s. vyvinula s podporou dotace MPO ČR teplovodní kotel spalující obilnou slámu. Obilná sláma je využitelná jako náhrada jiných, zejména fosilních paliv (zemní plyn, PB, topné oleje, případně i uhlí apod.). V tomto případě může být kromě efektu ekologického, v podobě snížení tvorby oxidu uhličitého, dosaženo také efektu ekonomického v podobě úspory z rozdílné ceny paliv.

Použití kotlů na spalování slámy:

 • v komunální sféře pro výrobu topné a teplé vody
 • v zemědělství pro vytápění zemědělských areálů
 • v průmyslu pro výrobu technologické a topné vody atd.

Hlavní technické parametry

Výkon (max.) od 400 kW do 5 000 kW
Pracovní tlak od 0,3 MPa do 0,6 Mpa
Pracovní teplota do 110 °C
Účinnost kotle min 86 %

Popis

Palivové hospodářství - soubor zařízení zajišťující provozní zásobu balíkované slámy, rozdružení balíků a dopravu do spalovacího prostoru kotle. Palivová cesta je od kotle oddělena turniketem. Plynulé dávkování má pozitivní vliv na maximální využití energetického potenciálu paliva (účinnost procesu spalování) a na minimum vznikajících emisí a popela.

Kotel - celoocelového provedení bez keramických částí, dvouplášťový, vodou chlazený. Tvoří jej tlaková část zahrnující ohniště, velkoprostorovou dohořívací komoru a žárotrubný výměník a dále přívody spalovacích vzduchů. Tlaková část kotle usazená na ocelový rám, je osazena měřicími čidly a opatřena příslušnými kontrolními otvory, průlezy a tepelnou izolací. Způsob provedení zamezuje ulpívání nataveného popílku na vnitřních plochách zařízení. Konstrukční řešení výměníku znemožňuje nadměrné zanášení popílkem.

Systém odpopelnění - popel vznikající vyhořením paliva v dohořívací komoře je vyhrnován do šnekových dopravníků, které jej vynáší do popelových kontejnerů.

Odtah a čištění spalin - spaliny jsou odtahovány spalinovým ventilátorem řízeným frekvenčním měničem v závislosti na podtlaku ve spalovacím prostoru. Čištění spalin je zajištěno multicyklonovým odlučovacím zařízením. Toto může být podle potřeby doplněno o další filtrační stupeň. Zachycený popílek je z dolní části odlučovačů dopravován do popílkového kontejneru přes dvojitý uzávěr.

Automatický řídicí systém - technologie je řízena jako integrovaný celek palivového hospodářství, kotle, přívodů spalovacích vzduchů, odvodu spalin a popele. Monitorování a automatická regulace procesu je řízena procesorem (PLC) tak, aby bylo dosaženo optimálního spalování, požadovaných výkonů a zajištění všech provozních i havarijních funkcí.

Emise
Kotle splňují emisní limity platné v ČR (nař. vl. č. 352/2002 Sb.).

Palivo (obilná sláma) - doporučené

 • vlhkost do 18 %, technickými úpravami lze dosáhnout spalování palivao vlhkosti do cca 22 %,
 • palivo ve formě lisovaných balíků slámy o šířce do 1,2 m, výšce 0,6 až 1,2 m, délce do cca 2,6 m

Hlavní přínosy a výhody slámy jako paliva

 • obnovitelný, místní zdroj cenově zajímavého paliva s vysokou výhřevností
 • nezvyšuje podíl skleníkových plynů v ovzduší
 • emise vykazují nízkou úroveň zejména těžkých kovů, síry aj.
 • účelné zužitkování části nevyužívané suroviny
 • snížení dovozu energií do regionu a využití místních pracovních sil
   

Přednosti technologie

Kotel řady ST má oproti standardním zařízením roštového typu nebo zařízením se spalovacím prostorem opatřeným keramickou vyzdívkou řadu předností:

 • minimalizace počtu materiálů, které se rychle opotřebovávají, zejména pak vyzdívek a roštnic,
 • snadná vyměnitelnost zbylých opotřebitelných částí,
 • vysoká dynamika provozu a necitlivost na změny výkonu,
 • vysoká dostupnost zvýhodněných způsobů financování (podpora z fondů EU, SFŽP apod.).

Kotel umožňuje rychlé najetí ze studeného stavu bez nebezpečí poškození a jakýchkoliv dalších dopadů na snížení životnosti kotle. Umožňuje rychlé snížení výkonu nebo úplné odstavení kotle bez nebezpečí jeho přehřátí.

Kotel řady ST splňuje nejnáročnější požadavky na ekologické a ekonomické řešení výroby tepla.

Technické parametry

Typ kotle   ST 400 ST 630 ST 1000 ST 1600 ST 2500 ST 4000 ST 5000
Jmenovitý tepelný výkon (kW) 400 630 1000 1600 2500 4000 5000
Regulační rozsah (%) 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100
Účinnost kotle (%) 86 86 86 86 86 86 86
Pracovní tlak (MPa) 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6
Pracovní teplota (°C) 90-110 90-110 90-110 90-110 90-110 90-110 90-110
Spotřeba paliva (kg/hod) 115 180 285 456 713 1143 1430
Nejnižší dovolená teplota vratné vody (°C) 60 60 60 60 60 60 60