Tenza
Realizujeme vaše představy

Fluidní kotle s řízenou teplotou fluidní vrstvy

Společnost TENZA, a.s. realizuje dodávky parních kotlů, založených na unikátní technologii fluidního spalování. Ta kombinuje výhody stacionární (bublající) a cirkulační fluidní vrstvy. Tento typ kotlů pokrývá oblast výkonů od 30 do 100 tp/hod a umožňuje spalování uhlí a kombinace uhlí se širokou škálou biopaliv.

Kotel je vodotrubný, samonosný, jedno-bubnový s přirozenou cirkulací. Kompaktní konstrukce kotle umožňuje minimalizaci zastavěné plochy s důrazem na maximální využití prostoru v kotelně.

Použitá technologie fluidního spalování je řešená zcela novou koncepcí konstrukce lože, která je předmětem patentového řešení. Umožňuje dosáhnout širokého spektra plynulé regulace výkonu od jmenovitého maxima až na úroveň pouhých 30 %. Plovoucí fluidní vrstva s horizontální cirkulací a řízenou teplotní regulací zajišťuje dokonalé promíchání paliva ve fluidní vrstvě. Unikátnost řešení topeniště spočívá v tom, že je tvořeno dvěma fluidními loži. Hlavním ložem, ve kterém probíhá spalování a dohořívacím ložem, z nějž se odebírá teplo z fluidní vrstvy. Toto rozdělení slouží pro jednotlivé výkonové režimy kotle. Fluidizující pevné částice kontinuálně recirkulují z hlavního do dohořívacího lože s chladičem, což napomáhá i lepší účinnosti spalování a vyšší účinnosti odsíření.
Ohniště se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

  • malá tlaková ztráta ve fluidní vrstvě,
  • důkladné vodorovné promíchání paliva ve vrstvě,
  • velký přestup tepla do trubek ponořených do dohořívací vrstvy jako tepelný výměník,
  • malá eroze ponořeného výměníku díky nízkým fluidizačním rychlostem,
  • konstantní podmínky při nízkých výkonových stavech,
  • recirkulace popela pro vyšší účinnost spalování.

Díky nízkoteplotnímu režimu fluidního spalování je možno ve fluidní vrstvě spaliny částečně odsířit dávkováním aditiv a také udržovat v nízkých hodnotách oxidy dusíku. Použitá technologie tak splňuje požadavky na nízké emise znečišťujících látek řízením teploty fluidní vrstvy a dávkováním vápence přímo do spalovacího zařízení.