Tenza
Realizujeme vaše představy

TENZA, a.s. navrhuje a společně s investory propracovává optimální varianty řešení rekonstrukcí nebo výstavby nových zdrojů, která zahrnují:

  • stanovení výchozích technických a ekonomických parametrů projektu
  • analýzu stavu stávajícího zdroje s ohledem na možnost jeho rekonstrukce
  • technicko-ekonomické studie s propočtem návratnosti investice
  • zpracování projektové dokumentace
  • komplexní realizaci - dodávku, montáž a uvedení zdroje do provozu
  • na základě pověření investora projednání podmínek s příslušnými úřady a institucemi

Výtopny
Výtopny jsou často zdrojem tepla v centralizovaných soustavách zásobování teplem. Výkony běžně realizovaných výtopen se pohybují od několika kilowatt do desítek megawatt. Palivem v těchto zdrojích může být plyn, olej, uhlí nebo biomasa. V ojedinělých případech se ve výtopnách využívá pro výrobu tepla i elektrická energie (např. novým trendem jsou vysokonapěťové elektrodové kotle s výkony jednotek až desítek MW). Kotelny se budují jako samostatné objekty, přístavky či speciálně upravené místnosti, ve kterých je umístěna technologie. Jednoduchou instalaci bez rozsáhlých stavebních úprav umožňují mobilní kontejnerové výtopny. Součástí stavby výtopny je i napojení na veškeré inženýrské sítě.

Teplárny
V teplárnách je v kombinovaném provozu s vysokou účinností vyráběno teplo a elektrická energie. Výkony tepláren, na jejichž výstavbě se společnost TENZA podílela a podílí, se pohybují v rozmezí od desítek kilowatt do stovek megawatt. V řadě realizovaných projektů vystupovala TENZA jako generální dodavatel, v některých i jako člen konsorcia nebo subdodavatel. Palivem v těchto zdrojích je nejčastěji uhlí nebo plyn. Novým trendem v systému rychlých záloh a ostatních služeb jsou vysokonapěťové elektrodové kotle s výkony desítek MW ve spojení s akumulačními nádobami nebo horkovody. Samostatným oborovým tématem je biomasa. TENZA má s využíváním biomasy jako paliva mnoholeté zkušenosti, které využila i při výzkumu a vývoji vlastních spalovacích technologií.

Elektrárny
TENZA se podílela na rekonstrukcích velkých elektrárenských bloků společnosti ČEZ. V roli subdododavatele prováděla montáž potrubí strojoven. Provoz elektráren malých výkonů na tuhá paliva není ve většině případů ekonomicky výhodný, proto se v této oblasti TENZA orientuje především na využívání obnovitelných zdrojů. Jedná se především o výrobu elektrické energie ve fotovoltaických článcích a využívání energie větru.