Tenza
Realizujeme vaše představy

V roce 2004 zařadila firma TENZA, a.s. do svého výrobního programu výstavbu bioplynových stanic (BPS). Bioplynové stanice využívají řízeného procesu anaerobní fermentace k bezpečné a efektivní produkci bioplynu.

BSP sestává ze tří technologických celků:

 • příjmové části, kde dochází ke zpracování vstupních surovin a případné  hygienizaci před vstupem do fermentoru
 • fermentoru ve kterém dochází k anaerobní procesu vyhnívání a uskladňovací nádrže pro vyfermentovaný substrát. Bioplyn vytvořený  při fermentaci je shromažďován v horní části fermentoru, která může současně sloužit jako plynojem, případně v externích plynojemech (fermentor a uskladňovací nádrž je možné dodávat jak betonové tak ocelové konstrukce)
 • kogenerační jednotky pro zpracování vyprodukovaného bioplynu a k jeho přeměně na teplo a elektrickou energii

Hlavní princip fermentace

Za pomocí anaerobní technologie se organický odpad rozklá s pomocí mikroorganizmů a mění se na bioplyn, který lze použít na výrobu el. energie a tepla. Fermentací se zlepšuje homogenita substrátu, snižuje zápach a emise skleníkových plynů. Tímto lze zpracovat jakýkoli organický substrát jako např. zvířecí výkaly, biomasu, organický domácí a průmyslový odpad, splašky atd.

V bioplynové stanici lze zpracovat tyto materiály:

 • kejdu skotu a prasat 
 • kaly z ČOV
 • lihovarské výpalky
 • ovoce a zeleninu
 • slepičí hnůj
 • cukrovou řepu
 • mláto
 • zelenou řezanku
 • travní siláže

Bioplynové stanice se rozdělují podle vstupních surovin na zemědělské, komunální a průmyslové.

Zemědělské bioplynové stanice

Zemědělské bioplynové stanice zpracovávají především kejdu hospodářských zvířat společně s produkty rostlinné výroby, případně  cíleně pěstovaných plodin jako kukuřice (řezaná, siláž), řepka, řezanka apod. Tento typ má v ČR nejvyšší potenciál na výrobu bioplynu, což je pro farmáře novou podnikatelskou příležitostí, která jim zajistí stálý odběr surovin. Vyfermentovaný substrát je současně velice kvalitním hnojivem, které je možno přímo aplikovat zpět na pole.

Komunální bioplynové stanice

Jedná se o příznivou alternativu pro zpracování komunálních bioodpadů, kalů z čistíren z odpadních vod, zbytky jídel a olejů z gastronomických provozů a výroben, prošlých potravin, komunální  zeleně apod.
Před vlastní fermentací je potřeba substrát hygienizovat pro splnění nařízení evropské komise ES 1774/2002 novelizovanou ES 208/2006. Zařízení na hygienizaci je součástí technologie dodávané firmou TENZA, a.s. Vyfermentovaný substrát podle složení je možno aplikovat jako hnojivo pro veřejnou zeleň a zemědělskou půdu i jako inertní materiál pro rekultivace skládek apod.

Průmyslové plynové stanice

Slouží pro ekologické zpracování a zneškodnění odpadů III. kategorie jako jsou odpady z jatek a živočišné výroby, organické odpady z potravinářského průmyslu apod. Součástí technologie je hygienizace vstupních surovin pro splnění nařízení evropské komise ES 1774/2002. Podle složení vyfermentovaného materiálu je možná aplikace jako hnojiva, případně odvodnění a skládkování či spalování.

Přednosti a přínosy bioplynových stanic

 • výroba energie pro vlastní spotřebu podniku a dodávky do el. sítě
 • výroba tepla pro vytápění technologie a budov
 • zlepšení vlastností substrátu vystupujícího z BPS
 • zvýšení tekutosti a homogenity substrátu
 • zamezení přirozeného úniku plynů zejména ze skladovaných organických hnojiv
 • mobilizace živin v substrátu pro jejich lepší přijatelnost rostlinami
 • omezení klíčivosti semen plevelů a činnosti nežádoucích mikroorganismů
 • klimaticky neutrální výroba energie podporovaná MŽP
 • zamezení přirozenému úniku metanu jako skleníkového plynu a dusíkatých látek
 • odstranění a využití problematických organických odpadů
 • využití místních zdrojů
 • materiálové využití odpadů

BPS - příjmový objekt Pasterizační linka TENZA

Od roku 2005 nabízí TENZA, a.s. pasterizační linky do projektů bioplynových stanic včetně příjmového hospodařství vstupních surovin a odpadů. Technické řešení pro zpracování odpadů drcením a následnou  hygienizaci pasterizací navrhované firmou Tenza a.s. splňuje veškeré požadavky kladené evropskou směrnicí ES č. 1774/ 2002 ze dne 3. října 2002 a novely ES č 208/2006 ze dne 7. února 2006 které nařizují hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě.